گزارش تصویری نخستین جلسه کارگروه صنایع غذایی (19 دی 1391- انجمن مدیریت کیفیت ایران) :
(جهت مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمایید)

            

گزارش تصویری دومین جلسه کارگروه صنایع غذایی (19 بهمن 1391- انجمن مدیریت کیفیت ایران) :
(جهت مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمایید)

      


گزارش تصویری سومین جلسه کارگروه صنایع غذایی (17 اردیبهشت 1392- انجمن مدیریت کیفیت ایران) :
(جهت مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمایید)

   


گزارش تصویری چهارمین جلسه کارگروه صنایع غذایی (28 خرداد1392- انجمن مدیریت کیفیت ایران) :
(جهت مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمایید)

            
گزارش تصویری پنجمين جلسه کارگروه صنایع غذایی (29مرداد1392- انجمن مدیریت کیفیت ایران) :
(جهت مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمایید)