صورتجلسات کارگروه توسعه سیستم های مدیریت کیفیت:

(اولین جلسه مورخ 7 اردیبهشت 94)

(ششمین جلسه مورخ 11 مرداد 94)

(هفتمین جلسه مورخ 19 مرداد 94)

(هشتمین جلسه مورخ 16 شهریور 94)

(نهمین جلسه مورخ 30 شهریور 94)

(دهمین جلسه مورخ 6 مهر 94)

(یازدهمین جلسه مورخ 11 بهمن 94)

(دوازدهمین جلسه مورخ 18 اسفند94)

(سیزدهمین جلسه مورخ 31 فروردین 95)

(چهاردهمین جلسه مورخ 12 خرداد95)گزارش تصویر جلسات کارگروه توسعه سیستم های مدیریت کیفیت