اهداف کارگروه توسعه سیستم های مدیریت کیفیت:

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران یک سازمان و عارضه‌یابی دلایل عدم تحقق اهداف سیستم‌های مدیریت کیفیت و ارائه راهکارهایی برای حل این مسائل نسبت به تشکیل کارگروهی با عنوان توسعه سیستم های مدیریت کیفیت با حضور تعدادی از نمايندگان صنايع و شرکت‌هاي عضو انجمن اقدام نموده است.
این کارگروه از اسفند ماه سال 93 با حضور کارشناسانی از بخش‌خصوصی کشور و با همراهی اعضای انجمن مدیریت کیفیت با توجه به نیاز استفاده از نظرات و تجربیات متخصصین در امر مدیریت کیفیت شروع به کار کرده است .